Wideony onlaýn birleşdiriň

Wideo birleşmegimiz bilen döredijilikli boluň!

Wideo birleşdirmek guralymyz bilen döredijilik mümkinçilikleri dünýäsini açyň. Täsirli wideolara goşulyň, redaktirläň we dörediň. Sungatyňyz diňlenmäge we görülmäge mynasypdyr!

Çalt we aňsat - zerurlyklaryňyz üçin.

Onlaýn wideo birleşdiriş hyzmatymyz, durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin döredildi. Düşünjeli interfeýs we güýçli aýratynlyklar bilen redaktirleme jadysyny döretmek üçin diňe birnäçe gezek basmaly.

Wideo önümçilik dünýäsinde wepaly ýoldaşyňyz

Gysga film döretmek ýa-da wideo kolla intoa ýatlamalary ýygnamak isleýärsiňizmi? Hyzmatymyz, klipleri, artykmaç sesleri birleşdirmäge we hünär önümini döretmek üçin ýörite effektleri goşmaga kömek eder.

Wideo gözýetimleriňizi açyň

Wideo birleşdirmek guralymyz bilen bilelikde mazmunyňyz täsirli hekaýalara sazlaşykly garyşyp biler. Tomaşaçylaryňyza öz dünýäňize çümmäge mümkinçilik beriň.

Formatlar we laýyklyk hakda alada ýok

Gabat gelmeýän formatlar bilen işlemekden ýadadyňyzmy? Wideo birleşdirmek hyzmatymyz, netijäniň rahat bolmagyny we ajaýyp hilini üpjün edip, dürli formatlarda import we eksport etmäge mümkinçilik berýär.

Mugt hünär derejesi tejribesi

Gymmat bahaly professional redaktirleme programma üpjünçiligine köp pul sarp etmeli däl. Mugt onlaýn wideo birleşdiriş guralymyz bilen, býudjetiňizi bozman ajaýyp hil gazanyp bilersiňiz.

Hyzmatdan peýdalanmak ssenarileri

  • Maşgala dürli çärelere wideo ýazyp, ýatlamalary ýasaýar. Onlaýn wideo birleşdiriş hyzmaty, her klipiň umumy kyssa bilen yzygiderli gabat gelýän bitewi albom döretmäge mümkinçilik berýär. Netijede maşgala pursatlary saklanýar we tertipli bolýar.
  • Wirtual çäreleri gurnaýjylar wideo çykyşlaryny we prezentasiýalary jemlemegi maksat edinýärler. Onlaýn wideo birleşdirmek hyzmaty, gatnaşyjylary aňsatlyk bilen paýlaşyp boljak dürli segmentleri bitewi wideo ýygnamaga kömek edýär.
  • Mazmuny döredijiler öz kanallary üçin wideo öndürýärler. Onlaýn wideo birleşdiriş hyzmaty, dürli sahnalary birleşdirmäge, geçişleri we aýdym-sazlary goşmaga, iň az tagalla bilen professional hilli wideo taýýarlamaga mümkinçilik berýär.
  • Mugallymlar onlaýn kurslar üçin görkezme wideo öndürýärler. Onlaýn wideo birleşdiriş hyzmaty, dürli sapaklary bir yzygiderlilikde jemlemäge mümkinçilik berýär, bu materiallary has tertipli we okuwçylar üçin elýeterli edýär.
  • Gözlegçiler öz mowzuklarynda umumy syn wideosyny döretmegi maksat edinýärler. Onlaýn wideo birleşdiriş hyzmaty, söhbetdeşlik bölümlerini, arhiw materiallaryny we görkezişleri gysga wideo ýygnamaga mümkinçilik berýär.
  • Dostlar, dostunyň doglan gününi diýen ýaly bellemek isleýärler. Onlaýn wideo birleşdirmek hyzmaty, her bir adama wideo isleglerini ibermäge mümkinçilik berýär, soňra bolsa bitewi we ýürekgysgynç wideo birleşdirilýär.
Goldaw formatlary:
.3g2
.3gp
.3gpp
.alac
.amb
.asf
.aud
.avi
.bik
.bin
.dav
.divx
.f4v
.flv
.gdv
.h264
.hevc
.m2t
.m2ts
.m2v
.m4a
.m4b
.m4p
.m4v
.mkv
.mov
.mp4
.mpeg
.mpg
.mts
.mxf
.ogv
.rm
.tgv
.ts
.vid
.vob
.vp6
.webm
.wmv
.wtv